• ร่วมบริจาคให้...รามาธิบดี


ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ของการให้...

"เพื่อส่งเสริมการศึกษา สำหรับอนาคตของประเทศชาติ"


คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลการรักษาพยาบาล

รามาธิบดีเพื่อผู้ป่วยและสุขภาพ

เป็นที่พึ่งของคนไทยทุกคน ทุกระดับชั้นให้พันจากความเจ็บป่วย สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลให้ประชาชนทุกระดับ ได้รับการรักษาที่มีมาตรฐานและเป็นไปอย่างทั่วถึง สนับสนุนทุนการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสถานที่ในการให้บริการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วย และเพื่อให้ประชาชนได้รับการรักษาได้อย่างทั่วถึง สนับสนุนทุนในการจัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย อันเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมการรักษาพยาบาลให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

วิจัยและวิชาการ

Research & Academicson

เพื่อความเป็นเลิศในการรักษาและพร้อมรับมือกับโรคใหม่ๆ สนับสนุนด้านการค้นคว้าและวิจัยทางการแพทย์ในโครงการต่างๆ รวมถึงส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์เพื่อเป็นรากฐานที่ยั่งยืนในการรักษา และช่วยเหลือผู้ป่วยในอนาคต

การศึกษา

Excellence in Medical Education

เพื่อให้ประเทศไทยมีแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความสามารถ และมีจำนวนเพียงพอกับความต้องการสนับสนุนทุนการศึกษาของนักศึกษาแพทย์และพยาบาล เพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาและส่งเสริมการสร้างบุคลากรทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ