• ร่วมบริจาคให้...รามาธิบดี


ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ของการให้...

"เพื่อส่งเสริมการศึกษา สำหรับอนาคตของประเทศชาติ"


คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล



กลับสู่หน้าหลัก

ร่วมบริจาคเงินผ่าน QR Code

หากท่านประสงค์ใช้สิทธิลดหย่อนภาษี ข้อมูลการบริจาคจะถูกส่งเข้าระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) ของกรมสรรพากร ผู้บริจาคไม่ต้องเก็บหลักฐานการบริจาคเพื่อส่งให้กรมสรรพากรในการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีของปีภาษีนั้นๆ
ดูรายละเอียดระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) ได้ที่ www.edonation.rd.go.th