• ร่วมบริจาคให้...รามาธิบดี


ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ของการให้...

"เพื่อส่งเสริมการศึกษา สำหรับอนาคตของประเทศชาติ"


คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อเป็น...

สถาบันทางการแพทย์ชั้นนำในระดับสากล

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ช่วยเปิดโอกาส
ให้ผู้มีจิตศรัทธา
ได้ร่วมบริจาคทุนทรัพย์
เพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนา การศึกษาทางด้านการแพทย์
การพยาบาล และวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

ข่าวสาร...ผู้ให้